תקנון הרשמה לכנס פסיק

1  כללי

האתר -http://ps-ik.com” " (להלן: "האתר" ) מיועד להרשמה לכנסי 'פסיק- כנסי תקשורת חזותית'

בעל האתר רשאי להוסיף שירותים ו/או מוצרים בגישה חופשית או בתשלום לפי שיקול דעתו.

2  הגדרות –

המשתמש/ת ו/או הגולש/ת – כל אדם, או ישות משפטית אשר גולשים/מבקרים באתר .

הבעלים –  נריה סטודיו לעיצוב    ח.פ : 209126614

שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם היא psik.conf@gmail.com

טלפון: 0527494454

האתר –  http://ps-ik.com/

התקנון – מסמך זה על כל הוראותיו וסעיפיו.

כללי –

תקנון זה, כולל בין היתר תנאי שימוש, הוראות בדבר שמירה על פרטיות, והוראות בנושא שמירה על קניין רוחני. אנא קרא/י בעיון את כל תנאי השימוש.

המשתמש/ת מצהיר כי הוא מעל גיל 18, ואם הוא מתחת לגיל 18 אזי מצהיר כי הגלישה באתר נעשית בהסכמת האחראי עליו כנדרש בדין.

רכישה באמצעות כרטיסי אשראי באתר מותרת מגיל 18 ומעלה.

התקנון מנוסח בלשון זכר, אולם מכוון לשני המינים.

מובהר ומודגש כי תקנון זה על מלוא הוראותיו, יחייב כל גולש אשר משתמש באתר.

תנאי התקנון חלים ומחייבים כל אדם אשר עושה שימוש באתר, צופה בו, ו/או מבצע בו כל פעולה אחרת, בכל מכשיר ובכל מדיה שהיא, וללא הגבלת מקום גיאוגרפי.

במקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים המתייחסות לאתר, יגברו תנאי התקנון.

4         זמינות האתר –

בעל האתר עושה כמיטב יכולתו כדי שהאתר יפעל באופן תקין ויהיה זמין לגלישה רציפה. יחד עם זאת, אין התחייבות מצד בעל האתר כי האתר יפעל בכל עת. יתכנו שיבושים בזמינות/ צפייה / גלישה באתר אשר עשויים לנבוע מעדכוני אתר ו/או עבודות תשתית, ו/או תקלות במחשב האישי של המשתמש, ספק האינטרנט שלו, שרת חיצוני, או בתשתית הגלישה שלו. כמו כן יתכנו תקלות הנובעות משירות האחסון של האתר, פריצה או גורמים אחרים. בעל האתר ישתדל להודיע מראש על הפרעות מתוכננות בגלישה אולם אינו מחויב לכך. בעל האתר שומר את הזכות להפסיק, להשבית, או לשנות את פעילות האתר וזאת ללא הודעה מוקדמת.

5         הוראות שחרור מאחריות –

5.1         האתר מאוחסן בשרת אשר מאובטח על ידי חברה חיצונית. בעל האתר אינו אחראי לנזק אשר יגרם כתוצאה מפריצה חיצונית לאתר – בין היתר – הפצת/מכירת מידע כתוצאה מפריצה לאתר, שיבוש במידע, פגיעה בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר, או כל נזק אחר שיגרם כתוצאה מחבלה באתר ובתכניו.

5.2         בעל האתר אינו אחראי לתוכן מודעות חיצוניות (תמונות/קישורים)  אשר עשויות להופיע /להיטמע באתר או לתוכן/מידע אשר מופיע באתרים אליהם הקישורים מובילים. בעל האתר ו/או מי מטעמו אינו מפקח או בודק את כל התוכן באתרים אליהם מפנים הקישורים.

5.3         כוח עליון – במקרה שבעל האתר לא יוכל לבצע אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו כלפי המשתמש, לרבות קיום הכנס במועדו המתוכנן, בשל כוח עליון, מועד ביצוע ההתחייבות יידחה למועד אחר, שייקבע על ידי הצדדים. כוח עליון בהסכם זה הינו- אירוע בטחוני, שביתה, נזקי טבע, מגפות ומחלות כדוגמת הקורונה, ו/או אילוצים עקב מצב בריאותי. ככל ששירותיו של בעל האתר לא יוכלו להידחות למועד חלופי, לא ייחשב הדבר כהפרה, והמשתמש לא יהיה רשאי לטעון כל טענה ו/או לבוא בכל דרישה כלשהי כלפי בעל האתר.

5.1         הגבלת אחריות מצד בעל האתר – בכל מקרה שבו ייקבע על ידי גורם מוסמך לפי דין כי בעל האתר חייב בפיצוי, מוסכם בזאת כי חבותו של בעל האתר, כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד ג', תוגבל לסכום בסך 5,000 ₪ לכל היותר. למען הסר ספק מובהר כי חבותו של בעל האתר מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, והיא לא תחול על נזקים עקיפים כגון אבדן רווח, פגיעה במוניטין, אבדן לקוחות וכיוב'.

5.2         היה וסמכויות שיפוט כלשהן אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

6         אחריות המשתמש –

6.1         המשתמש/ת והוא בלבד אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת הוראות התקנון.

6.2         מבלי לגרוע מהאמור בכל סעיף אחר, המשתמש ישפה את בעל האתר בגין כל נזק, כלכלי או אחר, ו/או תביעה או דרישה של צד ג' כלשהו שיגרמו כתוצאה מכל אחד מאלה: (1) הפרה של אחת או יותר מהוראות התקנון (2) שימוש באתר ו/או בתכנים שלא בהתאם לתקנון זה; (3) הפרה מצד המשתמש של כל זכות של צד שלישי, לרבות (אך לא רק), זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; (4) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו באתר או בתכנים. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש ישא גם בהוצאות משפטיות, עלויות שכר טרחת עו"ד, ו/או בעלי מקצוע אחרים, ו/או הוצאות אחרות שיהיו בזיקה לנזק שנגרם, כתוצאה מכל הסיבות שנמנו לעיל.

7         עדכונים ושינויים –

7.1         בעל האתר שומר את הזכות לעדכן מעת לעת ולפי הצורך את תקנון האתר.

7.2         על בעל האתר לא תחול החובה לעדכן את המשתמשים בשינויים בתקנון תנאי השימוש, יחד עם זאת לפני שינויים מהותיים, יפרסם על כך בעל האתר הודעה באתר.

7.3          תוקפם של השינויים יחול מרגע שינויים/עדכונם, והנוסח החדש יהיה זה אשר מחייב את המשתמשים.

8         סמכות שיפוט  –

הדין החל על כל סכסוך או מחלוקת בנוגע לתקנון זה יהיה הדין הישראלי וסמכות השיפוט המקומית הבלעדית והייחודית בכל עניין הנוגע לתקנון תנאי שימוש זה יהיה לבית משפט אשר לו הסמכות העניינית בתל אביב יפו.

9         שירות לקוחות –

בכל פניה, בירור תלונה או שאלה, לקוחות האתר מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות של האתר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני – psik.conf@gmail.com

10      תקנון רכישת כרטיסים מהאתר

10.1     כללי –

●       רכישת הכרטיסים דרך האתר כפופה לאמור בסעיפי התקנון.

●       בעל האתר רשאי לעדכן את מחירי הכרטיסים , המחירים המעודכנים יופיעו באתר.

●       ידוע לרוכש כי מספר הכרטיסים מוגבל לאלו שבמלאי. בעל האתר רשאי להודיע על הפסקה במכירות בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת.

●       הרוכש מצהיר כי הוא רוכש כרטיסים לצורך אישי ולא מסחרי. מכירה חוזרת של כרטיסים אסורה.

●       המחירים באתר אינם כוללים מע"מ.

11      תהליך הרכישה –

●       הרכישה באתר מתבצעת באמצעות כרטיסי אשראי, העסקה כפופה לאישור חברות האשראי. בעל האתר רשאי לשנות, להוסיף או לגרוע דרכי ו/או אמצעי תשלום וזאת מכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש.

●       הרוכש מצהיר כי הוא הבעלים של אמצעי התשלום, או שקיבל אישור להשתמש בכרטיס או באמצעי התשלום מבעליו.

●       אופן הרכישה:

הרוכש יסמן ויבחר את מספר הכרטיסים שברצונו לרכוש. הרוכש יזין פרטים מזהים, פרטי יצירת קשר ופרטי אשראי. הרוכש יאשר את נכונות הפרטים ויאשר כי קרא את תקנון האתר. אישור העסקה יתבצע לאחר קבלת האישור מחברת האשראי.

הרוכש מתחייב להזין פרטים מלאים, מדויקים ועדכניים.

מובהר בזאת כי פרטי האשראי של הרוכש אינם נשמרים אצל בעל האתר. פרטי כרטיס האשראי יעובדו ו/או יישמרו על ידי חברת הסליקה בלבד.

●       אספקת הכרטיסים:

לאחר קבלת האישור מחברת האשראי, ישלח לרוכש כרטיס הכניסה לכנס הנרכש, לכתובת המייל שהזין בעת הרכישה.

הקבלה לרוכש תישלח מטעם "נריה סטודיו לעיצוב" אשר מפיק ומנהל את הכנסים.

12      החזרים וביטולים –

12.1     על ביטול עסקה דרך האתר יחולו הוראות הדין.

12.2     ביטול עסקה – הרוכש זכאי לבטל עסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים לפני הכנסים.

12.3     בעל האתר רשאי לגבות דמי ביטול עסקה לפי כל דין – בשיעור 5% משווי הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

12.4     בעל האתר רשאי לחייב את הצרכן בדמי סליקה שנגבו ממנו מחברת האשראי על העסקה שבוטלה.

12.5     ככל שנתקלת בבעיה או בשאלה בנושא ביטולים ו/או החזרים אנא צור עמנו קשר באופן פרטי, ונעשה כמיטב יכולתנו לטפל בעניין.

12.6     הודעה בדבר ביטול עסקה יש לשלוח לבעל האתר באחת מהדרכים הבאות:

דואר אלקטרוני psik.conf@gmail.com

בטלפון: 0527494454

מדיניות פרטיות

1.1.  כללי –

1.1.  בעל האתר  מכבד את פרטיות המשתמשים באתר שהוא מנהל ומפעיל. על כן החליט בעל האתר לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

1.2.  מטרת מסמך המדיניות היא להסביר מהם נוהגי בעל האתר ביחס לפרטיות המשתמשים ובין היתר – איזה מידע נאסף אודות המשתמשים? כיצד משתמש בעל האתר במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף  בעת השימוש בה.

1.3.  מדיניות הפרטיות הינה בהתאם לאמור בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981.

1.4.  מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר ומכוונת לשני המינים.

1.5.  אנא קרא והבן את הוראות מדיניות הפרטיות.

1.6.  אם בחרת להמשיך ולהשתמש בשירותי האתר, יש לראות זאת כהסכמה וקבלת מלוא הוראות מדיניות הפרטיות.

1.7.  אם אינך מעוניין כי יאסף עליך מידע כאמור במדיניות הפרטיות, אנא הימנע משימוש באתר.

1.8.  יובהר כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע.

2.     סוג המידע הנאסף: 

2.1.  בעת השימוש בשירותי האתר נאסף מידע אודותיך, חלקו מזהה אותך אישית:

–        פרטי יצירת קשר, כגון שמך, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת, מספר טלפון,

–        מידע שהעברת במסגרת התכתבויות ו/או תקשורת עם האתר

–        מוצרים ושירותים שרכשת

חלק מהמידע אינו מזהה אישית, למשל:

–        פרסומות שקראתם באתר

–        הדפים שבהם צפית

–        כתובת האינטרנט (IP) ממנה הגשת בקשה ועוד.

3.     תיעוד הכנס – הכנסים יתועד בצילום סטילס ו/או בצילום וידאו. הנרשמים לכנסים מסכימים בזאת כי יתועדו, וכמו כן מסכימים כי בעל האתר יעשה שימוש בתיעוד – לרבות –

3.1.  למטרות שיווק, פרסום ויח"צ

3.2.  פרסום תיעוד הכנסים באתר ו/או במדיה דיגיטלית אחרת, לרבות רשתות חברתיות וכיוב'

4.     רישום לשירותים באתר

לצורך ביצוע רכישות באתר, עליך להירשם לאתר ולמסור מידע אישי.

5.     איסוף המידע

הנתונים שיאספו וכן תכנים שהמשתמש מעלה ו/או משתף ו/או יוצר באתר, יישמרו ברשות בעל האתר. מסד הנתונים מאוחסן בשרתי אחסון וכן בשרתים של נותני שירות של האתר. המשתמש באתר מצהיר כי הוא מסכים לשמירת מידע בשרתים אלו, אשר עשויים להיות בארץ או בחו"ל.

6.     מטרות איסוף ושימוש במידע:

–        השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק בהתאם למדיניות פרטיות זו, או בהתאם להוראות כל דין החל, על מנת –

–        לאפשר שימוש בשירותים שונים באתר

–        לתקשר איתך ולהשיב לפניותיך

–        לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים

–        לצורך רכישת  ואספקת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים

–        לשלוח מידע ו/או עדכונים בקשר לכנס

7.     הבסיס החוקי לאיסוף המידע

אנו נעבד את המידע האישי שלך, לרבות מידע רגיש, רק כאשר יש לנו בסיס חוקי לעשות זאת. הבסיסים המשפטיים לעיבוד עשויים לכלול:

• קיבלנו את הסכמתך המפורשת לעיבוד.

• ישנה סמכות עיבוד לפי דין

8.     דיוור ישיר אלקטרוני ויצירת קשר עם המשתמש

בעל האתר מעוניין לעדכן את המשתמשים שלנו לגבי עדכונים חשובים, התפתחויות ועניינים רלוונטיים אחרים הקשורים לאתר. על מנת להבטיח תקשורת רציפה ומעודכנת, בעל האתר רשאי לשלוח הודעות (נוטיפיקציות) למשתמשים.

כמו כן, אנו מעוניינים לשלוח אליך, מעת לעת, ניוזלטרים או הודעות אחרות במייל, ו/או ב-SMS או בוואטסאפ, אודות שירותינו וכן מידע שיווקי ופרסומי.

מידע כזה יישלח אליך רק, אם נתת הסכמתך המפורשת, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולהפסיק לקבלו.

לא נמסור את המידע האישי שלך למפרסמים. עם זאת, אנו עשויים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר לצדדים שלישיים.

9.     מסירת מידע לצד שלישי –

בעל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

• אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יסופק לצד השלישי המידע הנחוץ לו להשלמת תהליך הרכישה;

• האתר נעזר בשירותי ספקים ו/או פלטפורמות לצורך הפעלתו.

• במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בית העסק שתחייב את חשיפת פרטיך;

• אם תבצע באתר פעולות המנוגדות לחוק;

• אם יתקבל צו בית משפט המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

• העברות בעלות עסקיות, מיזוגים וכיוב': במקרה של מיזוג, רכישה או העברה של נכסים, המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר לצד שלישי כחלק מהעסקה, בתנאי שהתאגיד הנעבר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;

• מידע שמסרת ישותף עם נריה סטודיו לעיצוב, למטרות שיווק ופרסום.

10.  Cookies

קובץ "קוקיז" הוא קוד אשר משמש לאימות, מעקב אחר נתוני גלישה וכן לשמירת מידע אודות משתמשים.

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על המשתמש אודות השימוש, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

11.  פרסומות של צדדים שלישיים

בעל האתר מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת השימוש מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר.

12.  אבטחת מידע

באתר מיושמות מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, בעל האתר לא מתחייב שהאתר ושירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם והמשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך.

13.  זכויות נשוא  המידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל בעל האתר בדואר אלקטרוני : psik.conf@gmail.com

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

14.  שינויים במדיניות הפרטיות

אנו נסקור ונעדכן באופן קבוע את מדיניות הפרטיות שלנו כדי להבטיח שהיא משקפת את נוהלי הטיפול הנוכחיים שלנו בנתונים. כל העדכונים יימסרו לך בבירור, ואנו נקבל את הסכמתך ככל ויידרש על פי דין.

15.  דיווח על פגיעה בפרטיות

אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה במסגרת או בזיקה לפעילות האתר, אנא פנה לבעל האתר ופרט בפנייתך את נסיבות הפגיעה כפי שאתה רואה אותה.

כמו כן, אם יש לך שאלות או חששות בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך או שתרצה לממש את זכויותיך, אנו נענה תוך זמן סביר לפניותיך ונספק לך את המידע הדרוש לך.

תוכל ליצור איתנו קשר כאן psik.conf@gmail.com

מדיניות הפרטיות עודכנה בחודש מאי 2024

תקנון זה מהווה יצירה מוגנת על ידי חוק זכויות יוצרים. אין להעתיק, לפרסם ו/או לעשות כל שימוש ללא אישור מבעל הזכויות.  

דילוג לתוכן